Integritást sértő események bejelentése

A NETI Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak megfelelve  a szervezeti integritást sértő események, jogellenes cselekmények és mulasztások, valamint egyéb visszaélések és panaszok bejelentésének fogadására dedikált csatornákat tart fenn.Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

a NETI Kft. tekintetében releváns jogszabályokban, felsőbb szintű szervezeti szabályzókban foglalt rendelkezések megsértése,

a NETI Kft belső szabályozóinak, Etikai Kódexének megsértése szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás révén,

korrupció,

csalás,

visszaélés.

 

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A NETI Kft. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt se érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

az Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;

a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);

az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;

azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről,

a bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi meg.

 

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

E-mailben: integritas@neti.com

Telefonon: 06-30-428-6161

Postai úton vagy személyesen: NETI Kft. integritás felelős részére/felkeresésével

1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

 

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Integritás felelős részére – Integritást sértő esemény bejelentése”.Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

az email fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,

a NETI Kft. minden bejelentést megvizsgál,

lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is s szükséges, hogy a NETI Kft. előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,

a bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően (kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő),

a bejelentés bizalmas kezelése biztosított, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – a NETI Kft. más szervezeti egységével vagy munkatársával kizárólag a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg,

a bejelentések kivizsgálására a NETI Kft. vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor (N-7-5 A NETI Kft. a Szervezeten belüli integritást sértő események, valamint a szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentésének, kezelésének szabályzata).Az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény érdemi vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.Amennyiben a bejelentést

ugyanazon bejelentő ismételten, a korábbival azonos tárggyal, tartalommal tette meg;

nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

azonosíthatatlan bejelentő tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;

a közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban

a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető.